Sažetak-zapisnika-sa-1.-sjednice-Upravnog-vijeća - 21.01.2020