...

Poslije kiše gljive rastu…

Upoznali smo prirodnu pojavu kišu kroz igre koje potiču senzomotoriku, maštu,

i zadovoljavaju potrebe djece za kretanjem.

Glumili smo, imali smo simboličke igre ,  upoznali smo priču “Reumatični kišobran”, plesali, rezali, radili likovne aktivnosti u kojima smo koristili voštani pastel,  temperu i akvarel. Imali smo eksperimente kiše i oblaka, poticali smo suradničke odnose u skupini.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.