PREDŠKOLA

Program predškole postao je obvezan 1. rujna 2014. godine za svu djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu. Takav odgojno-obrazovni rad s djecom dio je sustava odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj. Ukupno trajanje programa predškole je 250 sati godišnje za djecu koja nisu polaznici redovitoga programa dječjega vrtića. Za djecu koja pohađaju dječji vrtić, program predškole integriran je u redoviti program predškolskog odgoja dječjeg vrtića. U oba slučaja, program predškole je za roditelje besplatan.

Prema Pravilniku o sadržaju i trajanju programa predškole (Narodne novine, broj 107/14) sadržaj, programske zadaće i organizacija provedbe programa predškole moraju omogućavati zadovoljavanje svih djetetovih potreba, a posebno njegovih potreba za sigurnošću, pripadnošću, ljubavlju, samopoštovanjem i poštovanjem drugih osoba te potrebe za samoostvarenjem njegovih osobnih potencijala. Osnovna zadaća programa predškole je razvijanje i unaprjeđivanje tjelesnih, emocionalnih, socijalnih i spoznajnih potencijala djeteta te poticanje komunikacijskih vještina potrebnih za nove oblike učenja. Specifični ciljevi koji se programom ostvaruju su razvoj osnovnih vještina i sposobnosti (vođenje brige o samome sebi, unaprjeđivanje socijalnih vještina), učiti kako učiti, razvijanje predčitalačkih, predmatematičkih i grafomotoričkih vještina, razvoj suradničkih odnosa u grupi djece te razvoj vještina dogovaranja i pridržavanja pravila.

Predškolska ustanova „Pupoljak“ u pedagoškoj 2019./2020. godini Program predškole u Otoku započela je provoditi 1. listopada 2019. godine, a planirano trajanje programa je do 14.veljače 2020. godine. U Otoku se program predškole odvija u prostorima Predškolske ustanove „Pupoljak“ te broji 39 djece, od kojih je 16 djevojčica i 23 dječaka. Uz svakodnevne aktivnosti (tjelesne aktivnosti, likovne aktivnosti, šetnje, raznovrsne igre, ples) i obilježavanje specifičnih dana, programom su predviđeni i ostali sadržaji poput kulturne manifestacije, radionice s roditeljima, posjet knjižnici, posjet kazalištu, odlazak na priredbe i slično.

Voditeljice predškole su odgojiteljice Tena i Marina.