PREDŠKOLA

Program predškole postao je obvezan 1. rujna 2014. godine za svu djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu. Takav odgojno-obrazovni rad s djecom dio je sustava odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj. Ukupno trajanje programa predškole je 250 sati godišnje za djecu koja nisu polaznici redovitoga programa dječjega vrtića. Za djecu koja pohađaju dječji vrtić, program predškole integriran je u redoviti program predškolskog odgoja dječjeg vrtića. U oba slučaja, program predškole je za roditelje besplatan.

            Prema Pravilniku o sadržaju i trajanju programa predškole (Narodne novine, broj 107/14) sadržaj, programske zadaće i organizacija provedbe programa predškole moraju omogućavati zadovoljavanje svih djetetovih potreba, a posebno njegovih potreba za sigurnošću, pripadnošću, ljubavlju, samopoštovanjem i poštovanjem drugih osoba te potrebe za samoostvarenjem njegovih osobnih potencijala. Osnovna zadaća programa predškole je razvijanje i unaprjeđivanje tjelesnih, emocionalnih, socijalnih i spoznajnih potencijala djeteta te poticanje komunikacijskih vještina potrebnih za nove oblike učenja. Specifični ciljevi koji se programom ostvaruju su razvoj osnovnih vještina i sposobnosti (vođenje brige o samome sebi, unaprjeđivanje socijalnih vještina), učiti kako učiti, razvijanje predčitalačkih, predmatematičkih i grafomotoričkih vještina, razvoj suradničkih odnosa u grupi djece te razvoj vještina dogovaranja i pridržavanja pravila.

Predškolska ustanova „Pupoljak“ program predškole u pedagoškoj 2018./2019. godini u Otoku i Komletincima započela je provoditi 1. listopada 2018. godine, a planirano trajanje programa je do 22. veljače 2019. godine. U Otoku se program predškole odvija u prostorima Predškolske ustanove „Pupoljak“ te broji 21 dijete, a u Komletincima se odvija u Osnovnoj školi „Vladimir Nazor“ u prostoru knjižnice i ima ih 7. Voditelj obje predškole je magistrica primarnog obrazovanja Katarina Vicić.

            Uz svakodnevne aktivnosti i obilježavanje specifičnih dana, programom su predviđeni i ostali sadržaji poput posjeta kazalištu, odlazak na priredbe, kulturne manifestacije, posjet knjižnici i slično.